Search
Close this search box.

çevrimiçi bahis için kumar lisansı nasıl alınır ptt 3

PTT, yetkisiz kişilerin iletilen bilgilere erişiminin engellenmesi amacıyla PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni en güncel teknik bilgiye karşılık gelen yüksek güvenlik standartları ile donatmakla yükümlü olup, PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’nden iletilen bilgilerin şifrelenmesini de sağlayacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı bütün konularda her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olup bu hususta oluşabilecek zararlardan PTT’yi sorumlu tutamaz ve herhangi bir talepte bulunamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Android POS ile yapılan işlemlerine ait Satış Belgeleri’nin bir nüshasını 18 numaralı maddede belirtildiği şekilde saklayacak, diğer nüshayı kart hamiline verecektir. Aksi takdirde, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na göre, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları hakkında yasada ön görülen yaptırım uygulanacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na PTT tarafından sağlanan Android POS, ne amaçla olursa olsun Sözleşme’de belirtilen işyeri adresi dışında kullanılamaz, başka bir işyeri için ve/veya başka bir işyerinde işlem yapılamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın işbu Sözleşme’de belirttiği adresten veya resmi kanallarla PTT’ye ileteceği yeni adresten ayrılamaz. PTT ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı anlaşması olsun veya olmasın başka bir işyerine ait işlem için, bu işyerine sağlanan cihazlar hiçbir şekilde kullanılamaz. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na verilecek Android POS’un telefon hattı bağlantısı (dial-up) veya internet (wifi, ethernet vb. bağlantı yöntemleri) aracılığıylaileçalışması durumunda her türlü kuruluş masrafı, kirası, aylık kullanım ücreti vb. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nca ödenecektir.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT’ye beyan ettiği cep telefonu numarasına ilişkin hattını devretmesi, değiştirmesi, SİM kartını değiştirmesi vb. Durumlarında değişikliği PTT’ye, PTT’nin gösterdiği kanallardan ve gösterdiği şekilde bildirmesi zorunludur. PTT gerektiğinde değişikliğe ilişkin tüm bilgi ve belgeyi talep edebilir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, Son Kullanıcı’nın talebinin varlığı halinde tekrar eden ödemelere ilişkin bilgi verme ve tekrar eden düzenli ödemelere ilişkin Son Kullanıcı’dan talimat alma yükümlülüğünün bulunduğunu kabul etmektedir. İşbu yükümlülüklere aykırılık nedeniyle oluşacak tüm zarardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı; yasal merciler veya kartlı işlem kuruluşlarının kurallarına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak PTT’ye tahakkuk ettirilecek cezalardan ve\veya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle oluşacak zararlardan PTT’ye karşı doğrudan sorumlu olup, PTT’nin ilk talebi ile nakden ve defaten zararlarını karşılayacaktır. Düzenleyici kurum ve kuruluşlar veya mevzuat tarafından bu listede yer alan ürün ve hizmetler dışında bir sektöre POS hizmeti verilmesinin yasaklanması durumunda ilgili sektörden başvuru kabul edilmeyecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı yetkilisine PTT Ödeme Hizmeti Sistemi’ni yönetmek üzere PTT tarafından sayılar ve/veya harflerden oluşan bir şifre verilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı şifreyi gizli tutmakla, şifreyi yetkisiz kişilere ifşa etmemekle ve şifrenin kötü amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür (örneğin yetkili dışında bir kişinin yanında şifrenin kullanılmaması, klavye üzerinden giriş yapılan bilgileri kaydeden Truva atlarına (Trojan) karşı koruma sağlanması vb.).

Taraflar, gizlilik yükümlülüğü kapsamında, her türlü bilgiyi kendi personeline sadece ihtiyacı ölçüsünde ifşa edecek, kendisine bilgi ifşa edilen personelin gizlilik yükümlülüğüne riayetinden sorumlu olacaktır. Şahıslara açıklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesini yapamayacağı gibi kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı ve bu kapsamda veri sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan terminaller ve PTT arasındaki iletişim haricinde, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi’ni tutmayacak, işletmeyecek ve kaydetmeyecektir. Bu hususa aykırı davranılması sebebi ile yaşanacak tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Bu tür bir İşlem’in PTT veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, PTT tek taraflı ve derhal olmak üzere POS’un kullanımını durdurma ve sözleşmeye aykırılıktan dolayı Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip olacaktır ve oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumlu olacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, kendisine teslim edilmiş olan data hattı, GPRS hattı, yazılımsal donatıların ve/veya fiziki cihazların çalışır olmasından, her türlü zarara karşı korunmasından, rutin bakımlarının yapılmasından, amaca uygun kullanılmasından sorumludur. Android POS, modem ve diğer donanım araçlarının kaybolması, çalınması, kullanıcı hatası, yangın ve sair haller nedeniyle PTT’nin doğmuş ve doğacak her türlü zararları Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na aittir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, söz konusu zararı ve her bir amaç dışı kullanım için PTT’yi zarara uğratacak, amaca aykırı kullanım bedelinin 2 (iki) katı tutarında ifaya eklenen nitelikte cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Android POS PTT’nin yetkili servis elemanlarınca ve/veya bankanın yetkilendireceği ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na bildireceği bir kuruluşun yetkili servis elemanlarınca Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na teslim edilirken, değiştirilirken veya geri alınırken, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na 3 (üç) nüsha halinde bir tutanak imzalatılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı imzaladığı bu tutanağın nüshalarından birini teslim almak ve saklamakla yükümlüdür.

  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bunu derhal ve yazılı olarak PTT’ye bildirmekle yükümlüdür.
  • Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir.
  • Tarafların, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde diğer tarafın bu çerçevede uğrayacağı zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
  • Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın Sözleşme’yi ihlali nedeniyle Sözleşme’nin PTT tarafından feshi halinde, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, PTT’nin uğradığı veya uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararı nakden ve defaten, ilk talep halinde PTT’ye ödemekle yükümlüdür.

Söz konusu limitler PTT tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilecektir. Taraflar, PTT’nin, bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmayıp, bir ödeme aracılığı hizmeti olduğunu ve PTT’nin Son Kullanıcılar’ın ödemesiyle ilgili bir emanetçi veya yediemin olarak değil, yalnızca ödeme aracı görevi gördüğünü kabul etmektedir. PTT 2 (iki) ay, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir. Taraflarca Türk Lirası kullanılacak olup Türk Lirası dışında döviz kurlarının da kullanılması kararlaştırılabilir. Bu durumda uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da döviz kurunu hesaplama yöntemi de yazılı olarak kararlaştırılacaktır. Taraflarca kararlaştırılması hâlinde uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. PTT’ye ait PTT Mobil Uygulaması’nın, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ait Mobil Cihazlar’a yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, PTT tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak PTT Mobil Uygulaması Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından kullanılacaktır. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, İnternet Sitesi’ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür. Soft POS’un çalışacağı Mobil Cihazları, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı kendisi temin edecek olup PTT işbu Mobil Cihazların kaybolmasından, çalınmasından, bozulmasından herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Bu kapsamda Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yararlanılan ödeme hizmetine göre ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından bilinebilecek bilgileri ayrıca belirtecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, ek olarak işbu Sözleşme eklerinde belirtilen belgeleri PTT Ödeme Hizmeti Sistemi web sitesi’ndeki kullanıcı panelinde belirtilen şekilde yükleyecektir. Son Kullanıcı tarafından satın alınmış bir mal/hizmetin hiç teslim edilmemesi/verilmemesi veya eksik, kusurlu teslim edilmesi/verilmesi halinde oluşabilecek tüm zararlardan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı sorumludur. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, bu zararları derhal tazmin edeceğini kabul ve beyan eder. Son Kullanıcı tarafından zararının karşılanması nedeniyle PTT aleyhine yasal yollara başvurulması halinde bu başvuru Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na ihbar edilecektir. Mahkeme veya hakem heyeti kararının PTT aleyhine sonuçlanması durumunda PTT’nin ödemekle yükümlü olacağı tüm bedeller Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na rücu edilecektir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, yapılan işlemlere ilişkin yasal olarak ve PTT tarafından düzenlemesi beklenen/düzenlenmesi gereken, Son Kullanıcı’dan alması ve Son Kullanıcı’ya vermesi gereken her türlü belgeyi temin etmeyi, saklamayı ve PTT’nin ilk talebi halinde derhal ilgili belgeleri veya ilave yeni belgeleri temin edip PTT’ye ibraz etmeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. Süreçlerin oluşması durumlarında PTT’nin aynı süreçleri Ödeme Hizmeti Kullanıcısı için de uygulayacağını Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tüm bu hususları işbu Sözleşme kapsamında peşinen gayri kabili rücu olmak üzere kabul ve taahhüt etmiştir.

Mücbir sebepler ve teknik arızalar dışında ödeme işleminin azami tamamlanma süresi doksan (90) saniye’dir. Teknik altyapının güncelleme, bakım ve geliştirme hizmetleri PTT tarafından sağlanacaktır. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na sağlanan bu hizmeti gerekli gördüğü hallerde askıya alma veya durdurma hakkına haizdir. PTT, işbu Sözleşme ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na Karta Saklama Hizmeti altyapısı da sunabilecektir. Bu altyapı ile Ödeme Hizmeti Kullanıcısı, e-ticaret ve/veya sair elektronik ortamlarda Son Kullanıcılar’a ait Kart bilgilerini yine Son Kullanıcılar’ın onayı ile PTT bünyesinde saklayarak kendi faaliyetleri için kullanabilecektir. Android POS tarafından üretilen Satış Belgeleri’nin yanlışlıkla düzenlenmiş olması durumunda gün-sonu/mutabakat alınmadan önce, işlemi iptal etmek için Android POS üzerindeki iptal işlemi seçilerek, iptal Ödeme Hizmeti Kullanıcısı tarafından yine cihaz vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bunun dışında, Android POS tarafından üretilmiş olan Satış Belgeleri’nin, yırtmak veya başka bir yöntem kullanmak suretiyle imha edilmesi mümkün değildir. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’na, aylık Ödeme Kartı harcamaları cirosu esas alınarak PTT tarafından tek taraflı belirlenecek İşyeri Limiti’ne göre verilecek Android POS’un mülkiyeti PTT’ye aittir. PTT, cihazların belli bir süre kullanılmaması, Kartlı Ödeme Sistemleri kurallarında tanımlanan amaç dışı kullanım yapılması gibi durumların tespit edilmesi halinde Android POS’u ve diğer cihazları geri alabilir. PTT, Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT nezdindeki hesabının kapanması ve Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın bu Sözleşme’deki taahhütlerine aykırı davranması halinde önceden hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın şifresini iptal edebilir, sertifika onayına son verebilir. Kart ve işlem güvenliğinin arttırılması amacıyla, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere PTT Ödeme Hizmeti Kullanıcısı’nın PTT Ödeme Hizmeti üzerinden yapacağı günlük işlem limiti, tek işlem limiti, günlük işlem adedi, haftalık ve aylık işlem adedi ve toplam işlem tutarına ilişkin olarak limit koyabilir.

Taraflar kişisel veri sahibi ilgili kişi tarafından KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapılacak başvuruların kanuna uygun şekilde ve yasal süresi içinde cevaplanabilmesi için gerekli altyapıyı ve idari gereklilikleri sağlayacak, bir tarafa ilişkin bir başvuru veya şikayette bulunulması halinde,ilgili taraf diğer tarafa derhal (her halükarda en geç iki iş günü içinde) bilgi verecek ve başvuru veya şikayet sahibi kişiye verilecek cevap konusunda taraflar birbiri ile mutabık kalacaktır. Taraflar kendisine iletilen tüm şikayet ve talepler hakkında diğer tarafa her türlü desteği vermeyi; bilgi ve belgeyi iletmeyi ve iş birliğinde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareketi halinde karşı tarafa karşı yöneltilebilecek her türlü talebe ilişkin idari, cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu, diğer tarafın bu madde uyarınca herhangi bir yaptırıma tabi tutulması veya bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Hizmeti Kullanıcısı işbu maddeye aykırı davranması halinde haksız intiba yaratılan her bir Son Kullanıcı başına PTT’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı zararları ilk talep halinde nakden tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. PTT’nin fazlaya dair hakları saklıdır.

Share this :
news

related articles

Erat magna fringilla dolor, tincidunt dictum ultrice varius scelerisque consectetur
comment

post a comment

Erat magna eu fringilla dolor, tincidunt dictum ultrices. Varius mi scelerisque consectetur. Elit proin ut dui adipiscing dignissim sagittis, ultrices eu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *